დახურვა
სტილი
06.10.2021

ახა­ლი მთვა­რის თვის და­წყე­ბას ვე­ლო­დე­ბით 6 ოქ­ტომ­ბერს, 15:05-ზე, სას­წო­რის მე­თო­თხმე­ტე გრა­დუს­ში. ეს არის ახალმთვა­რე­ო­ბა - მზი­სა და მთვა­რის შე­ერ­თე­ბა ერთ ნი­შან­ში. სას­წო­რი იმარ­თე­ბა პლა­ნე­ტა ვე­ნე­რა­თი. ეს არის ნა­ყო­ფი­ე­რე­ბის, ქორ­წი­ნე­ბი­სა და სიყ­ვა­რუ­ლის ქალღმერ­თი. თა­ვად სას­წო­რი არის ქორ­წი­ნე­ბის, სა­სიყ­ვა­რუ­ლო და პარტნი­ო­რუ­ლი (კო­ლე­გე­ბი, კლი­ენ­ტე­ბი) კავ­ში­რის, სიყ­ვა­რუ­ლის სიმ­ბო­ლო. ამი­ტომ ამ თვე­ში ამ თე­მებს მი­აქ­ცი­ეთ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბა. იმოქ­მე­დეთ დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად, ეცა­დეთ და­იც­ვათ ბა­ლან­სი, ჰარ­მო­ნია ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. და­ი­ცა­ვით ოქ­როს შუ­ა­ლე­დი თქვენ­სა და სხვა ადა­მი­ა­ნის ინ­ტე­რე­სებს შო­რის. გა­ნი­ვი­თა­რეთ ტაქ­ტი­სა და ზო­მი­ე­რე­ბის შეგ­რძნე­ბა. ეცა­დეთ, გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ ორ­ჭო­ფო­ბის­გან, იმოქ­მე­დეთ გა­ბე­დუ­ლად, თა­მა­მად მი­ი­ღეთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი და რაც მთა­ვა­რია, ნუ იქ­ნე­ბით სხვა­თა აზ­რზე, სხვის მო­საზ­რე­ბებ­სა და შე­ფა­სე­ბა­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

სას­წო­რი არის მშვი­დო­ბის­მყო­ფე­ლი, მო­სა­მარ­თლე (გა­იხ­სე­ნეთ სას­წო­რის სიმ­ბო­ლო - თვა­ლახ­ვე­უ­ლი თე­მი­და (სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის ქალღმერ­თი), რო­მელ­საც ერთ ხელ­ში სას­წო­რი უჭი­რავს და მე­ო­რე­ში - ხმა­ლი). ნუ ეც­დე­ბით თქვე­ნი უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის, პრობ­ლე­მე­ბის სხვე­ბის­თვის გა­დაბ­რა­ლე­ბას, აი­ღეთ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა სა­კუ­თარ თავ­ზე, ქმე­დე­ბა­ზე. ის­წავ­ლეთ სხვი­სი მოს­მე­ნა და ომს მშვი­დო­ბა ამ­ჯო­ბი­ნეთ. ახლა სას­წო­რის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა მო­რი­ელ­შია, ცუდ პო­ზი­ცი­ა­შია და აღ­სავ­სეა ეჭ­ვი­ა­ნო­ბით, შუ­რის­ძი­ე­ბით, სა­მა­გი­ე­როს გა­დახ­დის სურ­ვი­ლით. ვე­ნე­რას მო­რი­ელ­ში სიყ­ვა­რუ­ლი კი არა, ფლო­ბა სურს. ამი­ტომ, მო­ე­რი­დეთ ვინ­მეს და­ჩაგ­ვრას, დას­ჯას, გა­ნად­გუ­რე­ბას, სიყ­ვა­რუ­ლის სა­ხე­ლით თქვენს სურ­ვი­ლებ­ზე უხე­შად და­მორ­ჩი­ლე­ბას.

ახალმთვა­რე­ო­ბამ­დე გვაქვს რთუ­ლი დღე, მთვა­რის ოც­და­მე­ცხრე დღე, რო­მე­ლიც და­ი­წყე­ბა 5 ოქ­ტომ­ბერს, 5:43-ზე. არ და­გეგ­მოთ ამ დღეს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე­ე­ბი, შეხ­ვედ­რე­ბი, ოპე­რა­ცი­ე­ბი. იყა­ვით ჰარ­მო­ნი­უ­ლი, მშვი­დი. უმ­ჯო­ბე­სია, გა­ნე­რი­დოთ ნე­გა­ტივს. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ამ დღეს გაწ­მენ­დთ ზო­ნას თქვენ გარ­შე­მო, და­ა­ლა­გებთ ბი­ნას, ოფისს. ნე­გა­ტი­ვის­გან გა­საწ­მენ­დად გა­მო­ი­ყე­ნეთ ოთხი­ვე სტი­ქია: ჰა­ე­რი - გა­ა­ნი­ა­ვეთ შე­ნო­ბა, აან­თეთ საკ­მე­ვე­ლი, ცე­ცხლი - ან­თე­ბუ­ლი სან­თლით შე­მო­ი­ა­რეთ ოთა­ხე­ბი, წყლით - სვე­ლი ჩვრით და მი­წით - ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ქვე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა ან მა­რი­ლის. 6 ოქ­ტომ­ბერს მცი­რე ხნით გვექ­ნე­ბა მთვა­რის ოც­და­მე­ა­თე დღე (და­ი­წყე­ბა 6-ში, 7:12-ზე და გაგ­რძელ­დე­ბა 15:05-მდე. ხოლო მთვა­რის მე­ო­რე დღე და­ი­წყე­ბა 7 ოქ­ტომ­ბერს, 8:44-ზე), ეს დღე ყო­ველ­თვის არ დგე­ბა და სა­სურ­ვე­ლია, მისი ენერ­გი­აც გა­მო­ი­ყე­ნოთ. მთვა­რის ოც­და­მე­ა­თე დღის სიმ­ბო­ლო ოქ­როს გე­დია. ეს არის მად­ლი­ე­რე­ბის, მი­ტე­ვე­ბი­სა და პა­ტი­ე­ბის დღე. ში­ნა­გა­ნად უნდა გა­ნიწ­მინ­დოთ ყვე­ლა ნე­გა­ტი­უ­რი ემო­ცი­ი­სა და აზ­რის­გან. მი­უ­ტე­ვეთ სა­კუ­თარ თავს, აპა­ტიეოთ სხვებს და ახალმთვა­რე­ო­ბას გაწ­მენ­დი­ლი შეხ­ვდით.

მი­უ­ხე­და­ვად ახალმთვა­რე­ო­ბი­სა, ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­წყე­ბას ნუ იჩ­ქა­რებთ. ახლა პლა­ნე­ტე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა რეტ­როგ­რა­დუ­ლია. უმ­ჯო­ბე­სია, კარგ პე­რი­ოდს და­ე­ლო­დოთ, ასე­თი კი ნო­ემ­ბრის ახალმთვა­რე­ო­ბის შემ­დეგ გვექ­ნე­ბა. ეცა­დეთ, ყვე­ლა­ფე­რი მო­ას­წროთ მზი­სა და მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბე­ბამ­დე, რომ­ლე­ბიც 19 ნო­ემ­ბერ­სა და 4 დე­კემ­ბერს გვე­ლის. ეს დრო კი გა­მო­ი­ყე­ნეთ მი­ტო­ვე­ბუ­ლი, ძვე­ლი საქ­მე­ე­ბის და­სას­რუ­ლებ­ლად, და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­სა­კე­თებ­ლად, გა­ბუ­ტულ ახ­ლობ­ლებ­თან შე­სა­რი­გებ­ლად.

რეტ­როგ­რა­დუ­ლი მერ­კუ­რი სას­წო­რის ნი­შან­ში სამ­ჯერ გა­ივ­ლის მან­ძილს მე-11 გრა­დუ­სი­დან 26-ე გრა­დუ­სის ჩათ­ვლით. ჩა­ი­ხე­დეთ თქვენს პი­რად რუ­კა­ში და თუ სას­წო­რის, მშვილ­დოს­ნის, მერ­წყუ­ლის, ლო­მი­სა და ტყუ­პის ნიშ­ნებ­ში 11-26 გრა­დუს­ში პლა­ნე­ტე­ბი ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წერ­ტი­ლე­ბი გყავთ, სა­სი­ა­მოვ­ნო ამ­ბებს, შეხ­ვედ­რებ­სა და მი­მოს­ვლებს და­ე­ლო­დეთ. ეცა­დეთ, დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად მო­აგ­ვა­როთ რთუ­ლი სა­კი­თხე­ბიც კი.

ახალმთვა­რე­ო­ბის დღეს მზე­სა და მთვა­რეს­თან ერ­თად აქ­ტი­უ­რია მარ­სის ენერ­გი­აც. მარ­სი არის ომის სიმ­ბო­ლო. იგი ახლა სას­წო­რის ნი­შან­შია, სა­დაც თავს არა­კომ­ფორ­ტუ­ლად გრძნობს. მას ბრძო­ლა სურს, მუშ­ტე­ბის ქნე­ვა. ეცა­დეთ, სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის­თვის ბრძო­ლა იყოს დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი და მშვი­დო­ბი­ა­ნი. აგ­რე­სია კარ­გს არა­ფერს მო­გი­ტანთ. ამ სა­მე­ულ­თან მე­ზობ­ლა­დაა გან­ლა­გე­ბუ­ლი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი მერ­კუ­რიც. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, წარ­სუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ის გამო მო­გინ­დეთ ვინ­მეს­თვის სა­მა­გი­ე­როს გა­დახ­და ან მისი დას­ჯა. იყა­ვით გო­ნივ­რუ­ლი. იფიქ­რეთ, რა შე­დეგს მო­გი­ტანთ მო­მა­ვალ­ში თქვე­ნი დღე­ვან­დე­ლი ნა­ბი­ჯი. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, ამო­ტივ­ტივ­დეს ცნო­ბილ ადა­მი­ა­ნებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი წარ­სუ­ლი არ­ცთუ სა­სი­ა­მოვ­ნო ქმე­დე­ბე­ბი და მათ გან­სას­ჯე­ლად ახლა მო­ი­ცა­ლონ. ყვე­ლას მო­გი­წო­დებთ, ის­წავ­ლოთ გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა და უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის მუშ­ტე­ბის გა­რე­შე მოგ­ვა­რე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბით საფრ­თხი­ლოა 5-9 ოქ­ტომ­ბრის პე­რი­ო­დი.

სტატიების ნახვა შეგიძლიათ რუბრიკაში "ყველა სტატია"


Copyright © 2020-2022 by Stily. All rights reserved
×